Trang chủ Thống kê lô tô từ 00 đến 99 xổ số miền Bắc chuẩn xác

Thống kê lô tô từ 00 đến 99 xổ số miền Bắc chuẩn xác

Thống kê tuần xuất xuất hiện từ 00 - 99

Số Lần xuất hiện
00
0.86% (7 Lượt)
01
1.11% (9 Lượt)
02
0.99% (8 Lượt)
03
1.11% (9 Lượt)
04
0.86% (7 Lượt)
05
0.37% (3 Lượt)
06
1.11% (9 Lượt)
07
0.99% (8 Lượt)
08
0.86% (7 Lượt)
09
1.23% (10 Lượt)
10
1.23% (10 Lượt)
11
0.74% (6 Lượt)
12
1.48% (12 Lượt)
13
0.74% (6 Lượt)
14
0.99% (8 Lượt)
15
1.11% (9 Lượt)
16
1.36% (11 Lượt)
17
0.86% (7 Lượt)
18
0.74% (6 Lượt)
19
1.11% (9 Lượt)
20
1.11% (9 Lượt)
21
1.23% (10 Lượt)
22
0.99% (8 Lượt)
23
0.74% (6 Lượt)
24
0.74% (6 Lượt)
25
1.11% (9 Lượt)
26
0.86% (7 Lượt)
27
0.49% (4 Lượt)
28
0.86% (7 Lượt)
29
1.48% (12 Lượt)
30
0.86% (7 Lượt)
31
0.49% (4 Lượt)
32
2.10% (17 Lượt)
33
1.23% (10 Lượt)
34
0.37% (3 Lượt)
35
0.86% (7 Lượt)
36
0.62% (5 Lượt)
37
1.36% (11 Lượt)
38
0.62% (5 Lượt)
39
1.11% (9 Lượt)
40
0.86% (7 Lượt)
41
1.48% (12 Lượt)
42
0.99% (8 Lượt)
43
1.11% (9 Lượt)
44
1.36% (11 Lượt)
45
1.11% (9 Lượt)
46
0.99% (8 Lượt)
47
0.49% (4 Lượt)
48
0.74% (6 Lượt)
49
1.60% (13 Lượt)
50
1.36% (11 Lượt)
51
0.37% (3 Lượt)
52
1.11% (9 Lượt)
53
1.11% (9 Lượt)
54
0.74% (6 Lượt)
55
1.11% (9 Lượt)
56
0.99% (8 Lượt)
57
1.11% (9 Lượt)
58
0.62% (5 Lượt)
59
1.85% (15 Lượt)
60
0.62% (5 Lượt)
61
1.23% (10 Lượt)
62
0.86% (7 Lượt)
63
0.99% (8 Lượt)
64
0.99% (8 Lượt)
65
0.99% (8 Lượt)
66
1.85% (15 Lượt)
67
0.62% (5 Lượt)
68
0.99% (8 Lượt)
69
0.99% (8 Lượt)
70
1.23% (10 Lượt)
71
0.74% (6 Lượt)
72
0.86% (7 Lượt)
73
0.49% (4 Lượt)
74
0.86% (7 Lượt)
75
1.23% (10 Lượt)
76
0.99% (8 Lượt)
77
0.86% (7 Lượt)
78
1.36% (11 Lượt)
79
1.36% (11 Lượt)
80
1.36% (11 Lượt)
81
0.86% (7 Lượt)
82
0.99% (8 Lượt)
83
0.99% (8 Lượt)
84
0.99% (8 Lượt)
85
0.86% (7 Lượt)
86
0.74% (6 Lượt)
87
0.62% (5 Lượt)
88
0.37% (3 Lượt)
89
1.60% (13 Lượt)
90
1.36% (11 Lượt)
91
0.62% (5 Lượt)
92
1.23% (10 Lượt)
93
0.62% (5 Lượt)
94
1.11% (9 Lượt)
95
0.86% (7 Lượt)
96
1.85% (15 Lượt)
97
0.62% (5 Lượt)
98
1.36% (11 Lượt)
99
0.62% (5 Lượt)